Mevzuat

Arşiv yönetmelikleri, saklama ve imha yönergeleri

Tasnif, arşiv ve arşivlik malzemenin kolaylıkla bulunması ve kullanılabilmesi için dosya plânı esas alınarak belgelerin konu numarasına göre veya konu numarasıyla birlikte kronolojik, alfabetik ve coğrafik olarak sıraya konulması işlemini ifade eder. Tariften de anlaşılacağı üzere iyi, pratik ve kolay bir tasnifin yapılabilmesi için belgeler daha başlangıç aşamasında ve sonrasında şu temel üzerine oturtulmalıdır. Bunlar; […]

Ayıklama-İmha işlemleri: Ayıklama : Arşiv Malzemesi ve ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzeme ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayrımı ve tespiti işlemini ifade eder. Özet olarak ayıklama, arşiv malzemesi, arşivlik malzeme […]

Kurumlarda saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu” düzenlenerek en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir. Arşiv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak mükellefler elinde kalacağı, mükelleflerin […]

Birim arşivi: Kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve bu kuruluşların çeşitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşivlerdir. (Mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında bulunan arşivler de birim arşivi sayılır.) Kurum arşivi: Kurum ve kuruluşların, merkez […]

Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 751 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 630 Ağır Sanayii ve Otomotiv Kurumu (ASOK) 708 Aksaray Azmi Millî T.A.Ş. 59 Anadolu Ajansı 10 Anayasa Mahkemesi 752 Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. […]

T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 20/ 10 /1998 SAYI : B.02.0.PPG.0.12-320-18975 1998/27 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununun Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerini belirten 11. Maddesinde “Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek”, “Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek” görevleri de […]

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 3473 Tarihi: 28 Eylül 1988 Amaç ve Kapsam : Madde 1- Bu Kanunun amacı, genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama, ayıklama ve imha işlemleri kendi mevzuatına tâbi olmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, […]

BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Dijital Arşiv Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve […]